Privacybeleid

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut , een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitvoerende onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudigsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
    expliciete toestemming.
- voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling
- de kosten van het consult

 

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wilt opnemen kan dit via de contactgegevens die u vindt op deze website. Over de wet AVG kunt u alles vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.